مشعل

 • Biogas torch

  مشعل بیوگاز

  Ⅰ موارد نقل قول

  مجموعه مشعل پیش ساخته 100 متر مکعب بیوگاز

  فهرست عامل:

  محدوده احتراق متان: 100m3 / h

  رطوبت متان: 6٪

  محتوای متان: ٪35٪ -55 met (با محتوای متان تا 55، ، مشعل تا 100 متر مکعب در ساعت می سوزاند)

  محتوای سولفید هیدروژن: 50 ppm

  ناخالصی های مکانیکی: .20.2٪

  خط لوله انتقال گاز اصلی نباید كمتر از DN40 باشد (در شرایط فشار 3kpa).