همزن

  • Stirrer/Agitator

    همزن / همزن

    بیوگاز ، تجهیزات جانبی فاضلاب. به همزن دیواری مخزن و همزن بالایی مخزن تقسیم می شود. انواع و مدلهای مختلف با توجه به نیازهای مختلف انتخاب می شوند. و مواد و اندازه خاص نیز متفاوت است.